logo
0

GDPR

GDPR zaštita ličnih podataka

Subjekt odgovoran za obradu vaših ličnih podataka je firma DIGIEXPERT GROUP d.o.o., sa sedištem na adresi Golsvordijeva 36, u Beogradu, MB:21617989 , Preduzeće je registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019).

U daljem tekstu DIGIEXPERT GROUP d.o.o. kao rukovodilac obrade brine o zaštiti ličnih podataka koje nam prosleđujete. Važno je da znate da se lični podaci koje nam dajete obrađuju odgovorno, transparentno i u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679.

Imate pravo na informacije o obradi Vaših ličnih podataka, ispravku ili dopunu Vaših ličnih podataka, brisanje, ako se obrađuju na temelju Vaše saglasnosti.

U slučaju bilo kakvih pitanja i zahteva u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, možete nam se pismeno obratiti na adresu sedišta naše firme ili putem elektronske pošte, koju ćete  naći niže u odeljku Prava kupca vezana za lične podatke.

Prikupljanje ličnih podataka

Firma DIGIEXPERT GROUP d.o.o. upravlja internet trgovinom, u kojoj možete kupiti robu kao registrovani kupac ili bez prethodne registracije.
U nastavku možete videti kako firma DIGIEXPERT GROUP d.o.o. obrađuje  lične podatke/kategorije ličnih podataka u vezi sa pojedinačnim koracima kupovine u e-trgovini (npr. registracija, kupovina robe, dobijanje povratnih informacija o kupovini itd.), uključujući svrhu i pravnu osnovu za obradu kao i vremenski rok čuvanja ličnih podataka.

U svrhu realizacije porudžbina i uz pomoć korisničkog naloga obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Broj bankovnog računa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Adresa za naplatu (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak), Podaci o robi (Lični podatak)
-Svrha obrade:Kako biste mogli poručiti robu preko interneta.Kako bismo sa vama komunicirali vezano za porudžbinu.
U svrhu isporuke robe; sa ovim u vezi, vaše lične podatke možemo proslediti na korišćenje pružaocima usluga dostave.
-Vreme obrade:Ovi podaci se koriste sve dok se ne ostvari svrha njihovog prikupljanja.
-Primaoci:Prevoznici
Obavezni podaci označeni su zvezdicom (*).Obrada ličnih podataka je zakonom obavezna.

Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

U svrhu realizacije zaključenja ugovora o kupovini, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Broj bankovnog računa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Adresa za naplatu (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak), Telefon (Lični podatak), Podaci o robi (Lični podatak)
-Svrha obrade:Vaših ličnih podataka je izvršavanje ugovora između Vas i Rukovodioca obrade, uključujući dostavu robe i izvršavanje obaveza koja proizilaze iz odgovornosti vezano za nedostatke na robi, ili preduzimanje radnji od strane Rukovodioca obrade pre sklapanja istog ugovora, i izvršavanje javnih obaveza Rukovodioca obrade.
-Vreme obrade:Vaši lični podaci će se obrađivati tokom trajanja prava i obveza iz ugovora, i dalje tokom celog vremena koje je neophodno u svrhe arhiviranja prema relevantnim opšte obaveznim pravnim propisima, međutim najduže tokom vremena koje određuju opšte obavezni pravni propisi.
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne 

Obrada podataka - povlačenje iz ugovora

U svrhu realizacije povlačenja iz ugovora obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Ime (Lični podatak)
-Svrha obrade:Svrha obrade ličnih podataka kod povlačenja iz ugovora sastoji se u ispunjenju obaveze vraćanja kupoprodajne cene za robu, pri povlačenju iz kupoprodajnog ugovora. Pravni razlog ove obrade ličnih podatka predstavlja ispunjenje zakonske, odnosno ugovorne obaveze (u smislu čl. 6 st. 1 slovo b) i c) GDPR) stoga se radi o obradi ličnih podataka, koji nisu vezani za Vašu saglasnost kao subjekta podataka.
-Vreme obrade:90 dana
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne
 
Reklamacija kupljene robe

U svrhu reklamacije kupljene robe, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Zakoniti interes

-Lični podaci:Broj bankovnog računa(Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Adresa za naplatu (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime  (Lični podatak), Telefon (Lični podatak), Podaci o robi (Lični podatak)
-Svrha obrade:Ako reklamirate robu, obrađujemo Vaše identifikacione i podatke o kontaktu na temelju izvršenja ugovora sa vama (bez vaše saglasnosti), kako bismo mogli sprovesti reklamacijski postupak. Ugovor na kome se temelji naša obrada, zasniva se na Vašoj porudžbini. U ovu svrhu, koristimo lične podatke u trajanju koje je potrebno u svrhu rešavanja Vaše reklamacije.
-Vreme obrade:Sve dok su potrebni za ostvarivanje svrhe, ako ne nastane potreba obraditi ih u druge svrhe
-Primalac:Kurirska služba, Servisni centar
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne
 
Obrada ličnih podataka u svrhu korisničkog računa

U svrhu korisničkog računa, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak)
-Svrha obrade:Pravni razlozi za obradu Vaših ličnih podataka sastoje se u tzv. ispunjenju ugovorne obaveze ili radnji usmerenih na zaključenje ovog ugovora (čl. 6 st. 1 slovo. b) GDPR), stoga ovakva obrada podataka nije vezana za Vašu saglasnost kao subjekta podataka.
-Vreme obrade:Deaktiviranje korisničkog naloga ili automatsko poništavanje naloga u slučaju neaktivne upotrebe naloga u razdoblju od 5 godina.
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne 

Rešavanje prigovora

U svrhu rešavanja prigovora, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak), Telefon (Lični podatak), Podaci o robi (Lični podatak)
-Svrha obrade:za rešavanje prigovora (žalbi) u zavisnosti od načina na koji je prigovor uložen.
-Vreme obrade:5 godina
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Pružanje podrške putem telefona ili e-maila

U svrhu pružanja telefonske ili e-mail podrške, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Zakoniti interes

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Adresa za naplatu (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Telefon (Lični podatak)
-Svrha obrade:Telefonsku i e-mail komunikaciju sa kupcem, sa tehničkom podrškom ili sa sektorom prodaje čuvamo kako bismo na temelju komunikacije pružali bolje usluge i bili efikasni u slučaju ponavljajućih problema sa proizvodom, opet u okviru ugovora i Vašeg i našeg zakonitog interesa.
-Vreme obrade:neograničeno vreme
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Direktni marketing

U svrhu direktnog marketinga, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Zakoniti interes 

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak) 
-Svrha obrade:Vaših ličnih podataka jeste slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti od strane administratora prema vama.
-Vreme obrade:do povlačenja saglasnosti 
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Istraživanje zadovoljstva kupaca

U svrhu istraživanja Vašeg zadovoljstva kupovinom, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Zakoniti interes

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak)
-Svrha obrade:Kako bi imali uvid u vaše zadovoljstvo tokom same kupovine i tokom čitavog procesa kupovine, obradićemo vašu e-mail adresu za potrebe slanja upitnika o zadovoljstvu.
-Vreme obrade:2 godine
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Registracija na internet prodavnici

U svrhu registracije na internet prodavnici, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Izvršenje ugovora

-Lični podaci:Adresa (Lični podatak), Adresa za dostavu (Lični podatak), E-mail (Lični podatak), Adresa za naplatu (Lični podatak), Ime (Lični podatak), Prezime (Lični podatak), Telefon (Lični podatak)
-Svrha obrade:Vaših ličnih podataka prilikom registracije na internet prodavnici kako bismo Vam olakšali buduće kupovine.
-Vreme obrade:Do povlačenja saglasnosti 
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Prijava za dobijanje obaveštenja putem e-maila
U svrhu prijave za dobijanje obaveštenja putem e-maila, obrađujemo sledeće podatke o vama:

Pravna osnova:Zakoniti interes

-Lični podaci:E-mail (Lični podatak)
-Svrha obrade:Vaših ličnih podataka jeste slanje komercijalnih poruka od strane rukovodioca obrade podataka prema Vama. 
-Vreme obrade:Do povlačenja saglasnosti 
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati lične podatke koji se odnose na vas, a koje ste pružili rukovodiocu obrade, u strukturiranom i uobičajenom formatu koji je kompjuterski čitljiv. Na temelju vaše saglasnosti, imate pravo preneti navedene podatke drugom rukovodiocu obrade.

Pravo na ispravak i ažuriranje podataka

Budući da se sa vremenom mogu menjati lični podaci (poput promene prezimena ili adrese), voleli bismo da nas obavestite ukoliko do promene dodje kako bismo ažurirali vaše lične podatke i izbegli nepravilnosti.
Važno je pravovremeno dostaviti informaciju o promeni podataka kako bismo mogli pravilno obavljati svoje aktivnosti kao rukovodioci obrade.
Imate pravo bez odlaganja dobiti od rukovodioca obrade ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas. Ako ustanovite da informacije koje imamo više nisu aktuelne, imate pravo zatražiti ispravljanje.

Primaoci Vaših ličnih podataka

Obrađivači

Primaoci vaših ličnih podataka mogu biti obrađivači kojima firma Digiexpert group d.o.o., na temelju članka 28. GDPR-a, poverava njihovu obradu.
Želimo vas obavestiti da rukovodioci pojedinih društvenih mreža mogu koristiti alate za praćenje i izradu personalizovanih profila. Za ovu obradu ličnih podataka u potpunosti je odgovoran relevantni rukovodilac društvene mreže kao kontrolor ličnih podataka.

Ostali primaoci kao posebni rukovodioci

U slučaju da je potrebno da prosledimo vaš zahtev, upit, reklamaciju našem ugovornom partneru (npr. Servisni partner ili dobavljač relevantnog proizvoda) radi obrade, kao nezavisnom rukovodiocu vaših ličnih podataka u smislu GDPR-a, to ćemo učiniti samo, kada nam date izričit pristanak na prenos vaših ličnih podataka.

Prenos ličnih podataka u zemlje izvan EU

Ne nameravamo prenositi vaše lične podatke obrađivačima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Firma Digiexpert group d.o.o. ne prenosi Vaše lične podatke primaocima koji se nalaze izvan Evropske unije ili Evropskog prostora.

Informacije koje dobijate od nas

Podaci o statusu porudžbine
Na vaš e-mail šaljemo podatke o statusu porudžbine.

U nastavku su istaknuti e-mailovi koje možete dobiti kao deo svoje porudžbine.

•e-mail kojim potvrđujemo da smo primili vašu porudžbinu
•e-mail ako ste odabrali način plaćanja bankovnim računom
•e-mail koji ćete dobiti ako nakon određenog vremena ne primimo vašu uplatu
•e-mail koji šaljemo nakon što primimo uplatu od vas
•informacije i potvrda otkazivanja porudžbine
•e-mail koji ćete dobiti pre nego što vašu porudžbinu otpremimo sa skladišta i predamo prevozniku
•e-mail koji ćete dobiti ako ne primimo vašu uplatu
•e-mail koji ćete dobiti kao potvrdu o promeni plaćanja i načina prevoza, na vaš zahtev.

Za pravilnu obradu i isporuku porudžbine potrebno je ova servisna saopštenja poslati kupcu.

Nakon davanja saglasnosti, kupcu se mogu slati obaveštenja o posebnim akcijskim ponudama na našoj internet prodavnici, može se raditi istraživanje zadovoljstva kupovinom, tražiti recenzija o kupljenom proizvodu čak i od treće strane - naših partnera

Plaćanje

Sve bankovne podatke prikuplja isključivo pružaoc usluga plaćanja Banka Intesa.
Transakcioni podaci se zbog zakonodavstva čuvaju 10 godina.
Obveznik plaćanja unosi podatke sa platne kartice u sigurno polje za pristup treće strane, npr. banke.
Prilikom plaćanja vaših porudžbina, Digiexpertgroup d.o.o. ne prikuplja Vaše podatke o plaćanju.

Banka Intesa

Pravna osnova:Zakoniti interes

-Lični podaci:Ime (Lični podatak), ostali podaci vezani za ugovorni odnos (Lični podatak), Prezime (Lični podatak), Podaci o robi (Lični podaci)
-Svrha obrade:Lične podatke uvek obrađujemo za jasno i razumljivo definisanu svrhu, navedenim sredstvima i navedenim načinom, za vreme koje je potrebno s obzirom na svrhu njihove obrade; Obrađujemo samo tačne lične podatke, njihova obrada odgovara navedenim svrhama i potrebna je za ispunjavanje određenih svrha unutar Bance Intese.
-Vreme obrade:5 godina nakon raskida ugovora (faktura/račun)
-Rukovodilac obrade:Banka
-Podaci su dobijeni od drugog subjekta:Ne
-Zapisnik sadrži podatke o maloletnom licu:Ne

Zaštita ličnih podataka i kolačići

Navigacione podatke prikupljene putem kolačića delimo sa trećim stranama (Google Analytics, Facebook itd.) u svrhu ciljanog oglašavanja.
Pravni temelj za korišćenje podataka o računu i kupovini u svrhu oglašavanja je zakoniti interes.
Kolačići ili tehnički identifikatori ne mogu vas identifikovati imenom, u svrhu ciljanog oglašavanja na našoj web stranici ili na web stranicama treće strane.
Naša firma nije odgovorna za dalju upotrebu vaših podataka na društvenim mrežama za svoj vlastiti račun.
Kolačiće za oglašavanje možete odbiti u odeljku ''Kolačići''.
Više informacija i upravljanje kolačićima možete pronaći na stranici "Kolačići".

Sigurnost stranica

Nastojimo sprečiti svaki pokušaj kršenja pravila o privatnosti korišćenjem sigurnosnih tehnologija, SSL enkripcije i sigurne https veze.

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Digiexpert group d.o.o. brine o sigurnosti ličnih podataka koje nam prosleđujete. Preuzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da u dovoljnoj meri zaštitimo vaše podatke sa obzirom na ozbiljnost njihove obrade.
Nijedna neovlašćena osoba nema pristup vašim ličnim podacima i mi ih ne prosleđujemo drugim subjektima na dalju obradu bez vaše saglasnosti, osim kad to zahteva zakon ili zaštita naših pravnih interesa.

Vreme čuvanja podataka

Rukovodilac obrade će lične podatke sačuvati tokom perioda koji je potreban za ispunjenje ugovora (obrada porudžbine, otprema i isporuka robe), kao i za zakonska garanciju (24 meseca od preuzimanja robe) ili za vreme trajanja ugovorne garancije.
Digiexpert group d.o.o. rukovodilac obrade dužan je čuvati računovodstvene spise i računovodstvene dokumente (račune) u periodu od 10 godina, koji počinje na kraju obračunskog perioda na koji se odnosi.
Rukovodilac obrade je obavezan čuvati račune 10 godina od kraja poreznog perioda u kojem je nastala porezna obaveza vezana za račun.
Račun sadrži sledeće lične podatke: ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.

Prava kupca u odnosu na lične podatke

U skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, možete kontaktirati našu firmu i ostvariti svoja prava kao što su pristup ličnim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje, prigovori, ograničenja i ako je potrebno, prenos ličnih podataka.
Putem e-maila ili adrese:gdpr@digiexpert.rs
ili na adresu sedišta firme:

DIGIEXPERT GROUP d.o.o.
Golsvordijeva 36
Beograd 11000

Ako ste nam ikada dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka (na primer, e-mail adresa za obaveštenja putem e-maila), imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku; podatke koje obrađujemo isključivo na temelju vaše saglasnosti dužni smo da izbrišemo.
Pravo na brisanje ne odnosi se na obrađene podatke u okviru obaveze izvršenja ugovora, pravnih razloga ili zakonitih interesa. Ako su neki od vaših podataka sačuvani u sigurnosnom sistemu, koji automatski osigurava otpornost svih naših sistema i obavljaju funkciju zaštite gubitka podataka u slučaju nesreća, nismo u mogućnosti da te podatke izbrišemo iz sigurnosnih kopija i to često nije ni tehnički izvodljivo. Međutim, ti se podaci više ni na koji način ne obrađuju i neće se koristiti u druge svrhe obrade.

Imate pravo tražiti od Rukovodioca obrade informacije, koje vaše lične podatke, u kojoj meri i u koje svrhe obrađujemo. Ove podatke ćemo Vam pružiti besplatno, najkasnije u roku od 30 dana, u izuzetnim slučajevima najkasnije do 90 dana. O produženju roka u izuzetnim slučajevima ćemo Vas pravovremeno obavestiti.

Ako budete tražili da pružimo informacije koje se odnose na Vaše podatke, moraćemo proveriti jeste li zaista osoba kojoj te informacije pripadaju. Zato, uz zahtev navedite vašu ličnu kartu. Ako je potrebno, imamo pravo tražiti dodatne informacije kako bismo Vas identifikovali pre nego što Vam pružimo lične podatke koje obrađujemo o Vama. Želimo garantovati poverljivost i sigurnost Vaših podataka, povodom toga vezano za Vaš zahtev, možemo sprovesti nasumične provere. Od Vas se može tražiti da priložite potpisanu kopiju vaše lične karte.
Imamo pravo da opravdano odbacimo zahteve za informacijama, koje su neopravdane, neprimereno se ponavljaju ili njihovo dobijanje zahteva prekomeran napor ili bi bile teško nadoknadive (obično iz sigurnosnih kopija sistema, arhiva itd.).

Prenos ličnih podataka u treće zemlje

Ne prenosimo vaše lične podatke obrađivačima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.