logo
0

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Rukovodilac obrade ličnih podataka dostavljenih radi ispunjavanja predmeta ugovora je prodavac.

Identifikacioni i kontakt podaci rukovodioca obrade

          
Preduzeće/Ime i prezime: DIGIEXPERTGROUP d.o.o
Sedište/Prebivalište: Golsvordijeva 36, Beograd
PIB: 112156341
MB: 21617989 
broj telefona +381 66 811 6817
E-mail:  info@digiexpert.rs
Adresa za kontakt: Golsvordijeva 36, Beograd


Svrha obrade, obim ličnih podataka i pravna osnova

Kupac je obavešten da će u svrhu zaključenja kupoprodajnog ugovora, njegovog ispunjenja (obrada porudžbine, otprema i dostava robe) i mogućeg rešavanja prava zbog neispravnog izvršenja (reklamacije), Rukovodilac obrade obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu Opšta Uredba), njegove lične podatke u sledećem opsegu: ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i način plaćanja.

 

Članom 6, stavkom 1. tačka (b) Opšte Uredbe je propisano da je pravna osnova za obradu ličnih podataka izvršenje ugovora, čija je ugovorna strana kupac.

Kategorije primaoca ličnih podataka

Rukovodilac obrade podataka se obavezuje da neće pružati lične podatke kupca ostalim subjektima osim sledećim obrađivačima podataka:

• Odabranom prevozniku, kojeg je kupac odabrao u obrascu porudžbine, za potrebe isporuke robe. Podaci će biti pruženi u sledećem opsegu: ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj.

• Rukovodiocu određenog portala u svrhu generisanja i slanja upitnika o zadovoljstvu klijenata u okviru programaProvereno od strane kupaca, u koji je internet prodavnica uključena. Članom 6., stavkom 1. tačka (f) Opšte Uredbe je propisano da je pravna osnova za obradu podataka opravdani interes rukovodioca obrade, koji se sastoji u utvrđivanju zadovoljstva kupaca kupovinom kod rukovodioca obrade. Slanje upitnika se odnosi na sve kupce koji nisu odbili slanje komercijalnih informacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje usluga informacionog društva i vrši se nakon svake kupovine u internet prodavnici. Rukovodilac portala ima pravo koristiti navedenu adresu e-pošte isključivo u svrhu generisanja i slanja upitnika o zadovoljstvu klijenata, u skladu sa Uslovima programa Provereno od strane kupaca. Kupac može u bilo kom trenutku otkazati slanje upitnika klikom na link unutar e-mail poruke. U slučaju odjave, upitnik se neće više slati kupcu.

 

Period tokom kojeg će lični podaci biti sačuvani

Rukovodilac obrade čuva lične podatke u vremenu koje je potrebno za ispunjenje ugovora (obrada porudžbine, slanje i isporuka robe) i u vremenu trajanja zakonske garancije (24 meseca od preuzimanja robe) ili trajanja ugovorne garancije. Kupac zna da je, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Rukovodilac obrade dužan čuvati računovodstvene spise i računovodstvene dokumente (račune) u periodu od 5 godina, koje počinje na kraju obračunskog razdoblja na koje se odnosi (dakle ako kupite robu tokom 2018. godine, račun se mora čuvati do kraja 2023. godine). Rukovodilac obrade je obavezan čuvati račune prema Zakonu o računovodstvu 3 godine od kraja poreznog razdoblja u kojem je nastala porezna obaveza vezana za račun (tj. ako kupite robu tokom 2018. godine, račun se mora čuvati u porezne svrhe do kraja 2021. godine). Račun sadrži sledeće lične podatke: ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

 

ZA PORESKE OBVEZNIKE

Kupac zna da je u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, rukovodilac obrade dužan čuvati porezne dokumente 10 godina od kraja poreznog razdoblja u kojem se dogodilo izvršenje (dakle, ako ste kupili robu u 2018.godini, račun se mora čuvati do 2028. godine). Porezni dokument sadrži sledeće lične podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte.

Prava kupaca

Kupac zna da je člancima od 16 do 21. Opšte Uredbe propisano da ima:
    • pravo od rukovodioca obrade tražiti potvrdu o tome da li se obrađuju lični podaci o njemu, ima pravo zatražiti od Rukovodioca obrade pristup ovim ličnim podacima i informacijama definisanim u članu 15. Opšte Uredbe;
    • ima pravo na ispravku netačnih podataka i ima pravo dopuniti nepotpune podatke i to pružanjem dodatne izjave u skladu s članom 16 Opšte Uredbe;

    • pravo na brisanje („pravo na zaborav“), koje se odnosi na to da voditelj obrade ima obavezu obrisati lične podatke bez nepotrebnog odlaganja ako, lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhu obrade ili ako ne postoji drugi pravni razlog za njihovu dalju obradu;

    • u pojedinim situacijama, definisanim učlanu 18. Opšte Uredbe ispitanik ima pravo zahtevati da se obrada ličnih podataka ograniči;

    • pravo na prenosivost na temelju člana20. Opšte Uredbe;

    • pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka na temelju člana21. Opšte Uredbe.

Na zahtev kupca, rukovodilac će pružiti informacije o preduzetim merama, najkasnije mesec dana od prijema zahteva.
Kupac ima pravo podneti pritužbu nadzornom organu, u ovom slučaju Agenciji za zaštitu ličnih podataka ako smatra da Rukovodilac obrade obrađuje podatke protivno Propisu ili Zakonu.