logo
0

USLOVI REKLAMACIJE

Dobro došli u DIGIEXPERT centar za podršku.
Kako možemo da vam pomognemo?
Ukoliko imate problem, želite stručni savet ili bilo koje pitanje vezano za naše proizvode, obratite nam se.
Imajući u vidu važnost podrške na koju potrošač može da se osloni posle kupovine kućne tehnike, našim korisnicima dostupan je korisnički servis.


Potražite pomoć, pronađite odgovore!
Kontakt telefon: +381 62 8132264
Mail: info@digiexpert.rs

Prodavac odgovara kupcu da na robi nema nedostataka po prijemu. Prodavac je posebno odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:
    - roba ima karakteristike o kojima su se stranke dogovorile i, u odsustvu sporazuma, imaju karakteristike koje je prodavac ili proizvođač opisao ili očekivao, uzimajući u obzir prirodu robe i oglašavanje koje su oni napravili,
    - roba je pogodna za svrhu koju je prodavac naveo za svoju upotrebu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
    - roba po kvalitetu ili dizajnu odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvalitet ili dizajn utvrđen prema dogovorenom uzorku ili modelu,
    - roba je u odgovarajućoj količini, meri ili težini, i
    - roba ispunjava zahteve zakonskih propisa.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u  roku od 2.godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti  moguće je opravkom samo uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi prodavac.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Digiexpert group d.o.o će rado izaći u susret  potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog roka saobraznosti.

Zakon o zaštiti potrošača o reklamaciji i načinu rešavanja reklamacije

"Sl.glasnik RS", br.62/2014, 6/2016 - dr.zakon i 44/2018 - dr.zakon

    - Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl.52, 54 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
    - Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
    - Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog        

dokaza o kupovini (kopija računa, slip).
    - Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
    - Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
    - Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

    - Prodavac je  dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
    - Ukoliko  prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.        
    - Nemogućnost  potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Adresu na koju kupac može vratiti robu koja podleže reklamaciji:

DIGIEXPERT GROUP d.o.o
Golsvordijeva 36
Beograd 11000

Podnošenje reklamacije (obrazac za reklamaciju)

Napomena: Za lakše rešavanje reklamacija ili dobijanje informacija o tačnom poreklu određenog proizvoda, kupac može kontaktirati  +381 62 8132264 ili možete zatražiti pomoć na e-mail adresu info@digiexpert.rs

Garantni rok od 24 meseca odnosi se na ugovore o kupoprodaji zaključene sa potrošačima, za pravna lica garantni rok je 12 meseci.

Attention! Battery life 6 months / 24 months warranty