logo
0

USLOVI POSLOVANJA

PODACI O PREDUZEĆU
•Naziv preduzeća: DIGIEXPERT GROUP d.o.o
•Sedište: Golsvordijeva 36, Beograd
•Matični broj:  21617989
•Preduzeće je registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019). Za prodaju robe putem internet prodavnice na internet stranici www.digiexpert.rs

1. UVODNE ODREDBE

1.1 Preduzeće DIGIEXPERT GROUP d.o.o, sa sedištem na adresi Golsvordijeva 36, Beograd, matični broj: 21617989. Preduzeće je registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019).(u daljem tekstu ''Prodavac'') uređuju uzajamna prava i obaveze ugovornih strana nastale u vezi sa ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljem tekstu ''kupoprodajni ugovor'') sklopljenog između prodavca i druge fizičke osobe (u daljem tekstu: „Kupac“) putem internet prodavnice prodavca.
1.2 Internet prodavnicom prodavac upravlja preko Veb sajta postavljenog na internet adresi digiexpert.rs (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“) i to putem Veb sajta (u daljem tekstu: „Veb sajt online prodavnice“).
1.3 Uslovi poslovanja se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namerava da kupi robu od prodavca pravno lice ili osoba koja prilikom naručivanja robe posluje ili svoje poslovanje obavlja u okviru samostalne delatnosti.
1.4 Odredbu koja se razlikuje od one iz Uslova poslovanja moguće je ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odredbe iz kupoprodajnog ugovora imaju prednost u odnosu na odredbe iz Uslova poslovanja.Odredbe iz Uslova poslovanja čine nedeljiv deo kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i Uslovi poslovanja sastavljaju se na srpskom jeziku.
1.5 Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prodavac može primereno menjati ili dopunjavati tekst Uslova poslovanja na Veb sajtu digiexpert.rs. Ova odredba ne utiče na prava i obaveze koje su nastale dok je na snazi bila prethodna verzija Uslova poslovanja. 

2. KORISNIČKI NALOG

2.1 Na temelju registracije kupca izvršene na Veb sajtu, kupac može pristupati svom korisničkom nalogu. Sa svog korisničkog naloga kupac može naručivati robu (u daljem tekstu: „Korisnički nalog“). U slučaju da Veb sajt to dopušta, kupac robu može naručivati i bez registracije, direktno sa Veb sajta Internet prodavnice.
2.2 Prilikom registracije i naručivanja robe kupac je obavezan navesti tačne i istinite podatke. Podatke navedene na korisničkom nalogu kupac je u obavezi da izmeni u slučaju bilo kakvih promena. Prodavac podatke koje je kupac naveo na korisničkom nalogu i prilikom naručivanja robe smatra tačnim.
2.3 Pristup korisničkom nalogu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je obavezan čuvati poverljivost informacija potrebnih za pristup njegovom korisničkom nalogu.
2.4 Kupac nema pravo omogućiti korišćenje svog korisničkog naloga trećim osobama.
2.5 Prodavac može ukloniti korisnički nalog, i to u slučaju kada kupac svoj korisnički nalog ne koristi duže od jedne godine, ili u slučaju kada kupac prekrši svoje obaveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući Uslove poslovanja).
Kupac treba da zna da korisnički nalog ne treba biti dostupan u svakom trenutku, pre svega obzirom na potrebno održavanje hardvera i softvera prodavca, odnosno potrebno održavanje hardverske i softverske opreme trećih osoba. 

3.SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1 Sva prezentacija robe koja se nalazi na Veb sajtu prodavnice informativnog je karaktera i prodavac nije obavezan sklapati kupoprodajni ugovor u vezi sa tom robom.
3.2 Veb sajt sadrži informacije o robi, uključujući izjavu o ceni za pojedinu robu i troškove vraćanja robe, ako robu po svojoj prirodi nije moguće vratiti redovnom poštom.
3.3 Navedene cene robe uključuju PDV i sve povezane benefite. Cene robe važe za vreme u kojem su prikazane na Veb sajtu prodavnice. Ovom odredbom se ne ograničava mogućnost prodavca da sklopi ugovor za individualno ugovorene uslove.
3.4 Veb sajt prodavnice sadrži i informacije o troškovima povezanim sa pakovanjem i isporukom robe. Informacije o troškovima povezanim sa pakovanjem i isporukom robe navedene na Veb sajtu prodavnice važe jedino u slučajevima u kojima se roba isporučuje na području Srbije.
3.5 Prilikom naručivanja robe kupac popunjava obrazac za naručivanje na Veb sajtu prodavnice. Obrazac za naručivanje sadrži pre svega podatke o:
    • robi koja se naručuje (naručenu robu kupac „ubacuje“ u elektronsku korpu za kupovinu na Veb sajtu online prodavnice),
    • načinu plaćanja robe, podatke o željenom načinu isporuke naručene robe
    • informacijama vezanim za troškove oko isporuke robe (u daljem tekstu: „porudžbina“).
3.6 Pre slanja porudžbine prodavcu, kupcu je omogućeno da prekontroliše i menja podatke koje je u porudžbini naveo. Porudžbinu kupac šalje prodavcu klikom na taster „KREIRAJ PORUDŽBINU “. Podatke navedene u porudžbini prodavac smatra tačnim. Prodavac neposredno nakon dostavljanja porudžbine, priznanicom kupcu potvrđuje obavljenu kupovinu elektronskim putem, i to na adresu elektronske pošte kupca navedenu na korisničkom nalogu ili u porudžbini (u daljem tekstu: „Elektronska adresa kupca“).
3.7 Prodavac uvek ima pravo u zavisnosti od karaktera porudžbine (količina robe, iznos kupoprodajne cene, pretpostavljeni troškovi dostave) od kupca zatražiti dodatnu potvrdu porudžbine (na primer: pisanim putem ili telefonskim putem).
3.8 Ugovorni odnos između prodavca i kupca nastaje prihvatanjem porudžbine (akceptacija), koju je prodavac kupcu poslao elektronskom poštom, i to na adresu elektronske pošte kupca.
3.9 Kupac je saglasan sa korišćenjem komunikacionih sredstava na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove nastale u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora korišćenjem komunikacionih sredstava na daljinu (troškovi internet veze, troškovi telefonskog razgovora) kupac snosi sam, dok se ti troškovi ne razlikuju od standardne tarife.

4.CENA ROBE I USLOVI PLAĆANJA

4.1 Cenu za robu i pripadajuće troškove povezane sa isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može prodavcu platiti na sledeće načine:
    • platnom karticom
    • u gotovini u slučaju dostave poštom na mestu koje je u porudžbenici odredio kupac
    • bezgotovinskim plaćanjem na račun prodavca:

Banka: Banca Intesa
Broj bankovnog računa: 160-6000000788723-98 

Vlasnik računa: DIGIEXPERT GROUP d.o.o

4.2 Zajedno sa kupoprodajnom cenom kupac je obavezan prodavcu platiti i troškove povezane sa pakovanjem i isporukom robe u visini koja je dogovorena. Ako izričito nije drugačije navedeno, pod kupoprodajnom cenom se nadalje podrazumevaju i troškovi povezani sa isporukom robe.
4.3 U slučaju gotovinskog plaćanja ili u slučaju plaćanja nakon dostave (plaćanja pouzećem), roba se plaća prilikom preuzimanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, uplata se izmiruje u roku od 3 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
4.4 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obaveza kupca da plati robu ispunjena je u trenutku knjiženja odgovarajućeg iznosa na račun prodavca.
4.5 Prodavac je obavezan, prvenstveno u slučaju ako kupac dodatno ne potvrdi porudžbinu , zahtevati izmirenje ukupne kupoprodajne cene pre slanja robe kupcu.
4.6 Eventualna sniženja cene robe koja prodavac nudi kupcu nije moguće kombinovati.
4.7 Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili je tako određeno opšte važećim pravnim propisima, prodavac u vezi sa plaćanjem koje je osnova kupoprodajnog ugovora kupcu ispostavlja fakturu (račun). Prodavac je obveznik PDV-a. Fakturu prodavac kupcu ispostavlja nakon plaćanja robe a potom mu je šalje u elektronskom obliku na elektronsku adresu kupca.

5.ODUSTAJANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1 Kupac priznaje da prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora o isporuci robe, koji je modifikovan prema željama kupca.
5.2 Dalje, nije moguće odustati od ugovora o kupovini robe koju je potrošač uklonio iz originalne ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga (kao što su četkice za zube, epilatori, brijači i neki drugi proizvodi za negu tela).
5.3 Takođe, ne može se raskinuti ugovor o isporuci audio ili video uređaja ili računarskih programa ukoliko je kupac oštetio njihovo originalno pakovanje.
5.4 Mogućnost vraćanja proizvoda u roku od 14 dana odnosi se samo na ugovore o kupoprodaji zaključene sa potrošačima. U slučaju prodaje licu koje je preduzetnik i zaključivanju ugovora u okviru svojih poslovnih aktivnosti, ovo pravo ne proizlazi iz zakona i nije moguće vratiti proizvod u roku od 14 dana.
5.5 Ako se ne radi o gore navedenim slučajevima ili o drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo da odustane od kupoprodajnog ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema, gde u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više različitih vrsta robe ili isporuka više delova, ovaj period teče od datuma prijema poslednje isporuke proizvoda. Povlačenje ugovora o kupoprodaji mora se poslati prodavcu u roku navedenom u prethodnoj rečenici.
5.6 Da odustane od ugovora o kupovini, kupac može da koristi obrazac uzorka koji je ponudio prodavac, a koji predstavlja dodatak uslovima i odredbama.
5.7 Povlačenje iz ugovora o kupovini mora se poslati na adresu: Golsvordijeva br.36, Beograd ili na info@digiexpert.rs.
5.8 Nakon što kupac dobije potvrdu da je odustajanje od ugovora moguće, dostavlja mu se povratna etiketa koju će zalepiti na ambalažu i poslati na adresu naznačenu na etiketi, nalepnica je samo za internu upotrebu i za detektovanje vraćanja. Oznaka se ne odnosi na transport. Troškove poštarine snosi kupac. Ako je paket poslat bez nalepnice za vraćanje, paket neće biti prihvaćen i automatski se vraća pošiljaocu (ni u kom slučaju ne postoji mogućnost vraćanja pošiljke pouzećem).  
5.9 U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, prodavac će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od trenutka kada je kupac odustao od kupoprodajnog ugovora, na isti način na koji je prodavac primio sredstva od kupca. Prodavac takođe ima pravo da vrati performanse koje je obezbedio kupac prilikom vraćanja robe prodavcu ili na bilo koji drugi način, ako se kupac saglasi i kupac ne snosi dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavac nije dužan da kupcu vrati primljena sredstva pre nego što kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavcu.
5.10 Prodavac ima pravo da jednostrano umanji pravo na naknadu štete nanesene robi protiv prava kupca na povraćaj kupoprodajne cene.
5.11 U slučajevima kada kupac ima pravo da odustane od kupoprodajnog ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, prodavac takođe ima pravo da odustane od kupoprodajnog ugovora u bilo kom trenutku, sve dok kupac ne preuzme robu. U tom slučaju, prodavac će kupcu bez nepotrebnog odlaganja vratiti sredstva u gotovini na račun koji je odredio kupac.
5.12 Ako se poklon dostavi kupcu zajedno sa robom, ugovor o poklonu između prodavca i kupca zaključuje se uz uslov da ako kupac odustane od ugovora o kupoprodaji, ugovor o poklonu za takav poklon prestaje da važi i kupac je dužan da vrati poklon.

Primer za odustajanje od ugovora dostupan je ovde.

Kupac robu šalje na adresu prodavca:

DIGIEXPERT GROUP d.o.o
Golsvordijeva 36
Beograd 11000

6. PREVOZ I DOSTAVA ROBE

6.1 U slučaju da je način prevoza ugovoren na temelju posebnog zahteva kupca, kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove povezane sa takvim načinom prevoza.
6.2 Ako je u skladu sa kupoprodajnim ugovorom prodavac je obavezan robu isporučiti na mesto koje je odredio kupac u porudžbenici, kupac je obavezan preuzeti robu prilikom dostave.
6.3 U slučaju da je kupcu robu potrebno isporučiti ponovo ili na drugi način nego što je bilo navedeno u porudžbenici, kupac je obavezan podmiriti troškove povezane sa ponovljenom dostavom robe, odnosno troškove povezane sa drugačijim načinom dostave.
6.4 Prilikom preuzimanja robe od prevoznika kupac je obavezan prekontrolisati da li je pakovanje oštećeno, a u slučaju bilo kakvog oštećenja o tome bez odlaganja treba obavestiti prodavca. U slučaju uočenog oštećenja pakovanja koje upućuje na nedopušten pristup sadržaju pošiljke, kupac pošiljku ne mora preuzeti.
6.5 Ostala prava i obaveze strana u prevozu robe mogu se regulisati posebnim uslovima isporuke prodavca, ako ih izda prodavac.

7. USLOVI REKLAMACIJE

7.1 Prodavac odgovara kupcu da na robi nema nedostataka po prijemu. Prodavac je posebno odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:
    - roba ima karakteristike o kojima su se stranke dogovorile i, u odsustvu sporazuma, imaju karakteristike koje je prodavac ili proizvođač opisao ili očekivao, uzimajući u obzir prirodu robe i oglašavanje koje su oni napravili,
    - roba je pogodna za svrhu koju je prodavac naveo za svoju upotrebu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
    - roba po kvalitetu ili dizajnu odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvalitet ili dizajn utvrđen prema dogovorenom uzorku ili modelu,
    - roba je u odgovarajućoj količini, meri ili težini, i
    - roba ispunjava zahteve zakonskih propisa.

7.2 Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u  roku od 2.godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti  moguće je opravkom samo uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi prodavac.
7.3 Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Digiexpert group d.o.o će rado izaći u susret  potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog roka saobraznosti.
7.4 Zakon o zaštiti potrošača o reklamaciji i načinu rešavanja reklamacije

"Sl.glasnik RS", br.62/2014, 6/2016 - dr.zakon i 44/2018 - dr.zakon

    - Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl.52, 54 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
    - Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
    - Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip).
    - Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
    - Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
    - Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
7.5 Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.
    - Prodavac je  dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
    - Ukoliko  prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
    - Nemogućnost  potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Adresu na koju kupac može vratiti robu koja podleže reklamaciji:
DIGIEXPERT GROUP d.o.o
Golsvordijeva 36
Beograd 11000

Podnošenje reklamacije (obrazac za reklamaciju)
7.6 Za lakše rešavanje reklamacija ili dobijanje informacija o tačnom poreklu određenog proizvoda, kupac može kontaktirati  +381 62 813 22 64 ili možete zatražiti pomoć na e-mail adresu info@digiexpert.rs

7.7 Rok za reklamaciju od 24 meseca odnosi se na ugovore o kupoprodaji zaključene sa potrošačima, za pravna lica rok za reklamaciju je 12 meseci.


8. OSTALA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1 Kupac postaje vlasnik robe kada u potpunosti isplati robu.
8.2 Pritužbe potrošača prodavac prima putem elektronske adrese info@digiexpert.rs. Informacije o rešenju pritužbe kupca prodavac šalje na adresu kupca sa koje mu je pritužba bila upućena.
8.3 Prodavac ima pravo na prodaju robe na osnovu odobrenja za obavljanje delatnosti.Kupac ovim preuzima rizik promene okolnosti nesrazmernim povećanjem troškova izvršenja ili nesrazmernim sniženjem vrednosti predmeta izvršenja.
 
9. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

9.1 Svoju obavezu pružanja informacija kupcu u smislu čl. 13 Uredbe 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27.aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: Opšta uredba) koje se odnose na obradu ličnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora i u svrhu ispunjenja javnopravnih obaveza prodavca, prodavac ispunjava putem posebog dokumenta.
 
10. SLANJE KOMERCIJALNIH SAOPŠTENJA I SKLADIŠTENJE KOLAČIĆA

10.1 Kupac je saglasan sa slanjem informacija povezanih sa robom, uslugama ili preduzećem prodavca na elektronsku adresu kupca pa je na dalje saglasan sa slanjem komercijalnih saopštenja prodavca na elektronsku adresu kupca.
10.2 Prodavac ispunjava svoju obavezu informisanja prema kupcu u smislu čl. 12 Opšte uredbe koja se odnosi na obradu kupčevih ličnih podataka u svrhu slanja komercijalnih saopštenja putem posebnog dokumenta.
10.3 Kupac je saglasan sa skladištenjem tzv. kolačića na svom računaru. U slučaju da je kupovinu na veb sajtu moguće izvršiti i ispuniti obaveze prodavca iz kupoprodajnog ugovora bez skladištenja tzv. kolačića na računaru kupca, kupac može u svako doba otkazati saglasnost iz prethodne rečenice.

Redovna korespondencija se može obavljati elektronskom poštom, i to na adresu elektronske pošte kupca.

Kontaktni podaci prodavca:


DIGIEXPERT GROUP d.o.o.
Golsvordijeva 36
Beograd 11000

Adresa e-pošte info@digiexpert.rs,
broj telefona +381 62 813 22 64 .